Kursblock: Atmung

____________________________________________________________________________

Kursblock: Wehen

____________________________________________________________________________

Kursblock: Geburtsweg & Bewegung

___________________________________________________________________________

Kursblock: Beckenboden & Dammvorbereitung

____________________________________________________________________________

Kursblock: Umgang mit dem Wehenschmerz

____________________________________________________________________________

Kursblock: Bonding

____________________________________________________________________________

Kursblock: Der Alltag als Familie

____________________________________________________________________________

Kursblock: Stillen durch Ernähren & Beruhigen

___________________________________________________________________________

Kursblock: Geburtsvorbereitung für die Männer

____________________________________________________________________________

Lied zur Atmung